Oferta


Firma HNP Twój Zarządca specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Głównym obszarem działania jest teren województwa łódzkiego, a w szczególności Łódź.

Obecny stan prawny w gminie Łódź sprawia, że wspólnoty zobowiązane są przejąć zarząd nad swoją nieruchomością. Mogą te czynności wykonywać bezpośrednio lub powierzyć je zewnętrznej firmie administrującej.

Celem naszego działania jest zapewnienie Państwu kompleksowej obsługi w zakresie zarządzania Państwa nieruchomością. Będąc wyspecjalizowaną firmą, jesteśmy gotowi wykonywać te obowiązki w Państwa imieniu, robiąc to profesjonalnie, rzetelnie i kompleksowo.

Chcąc dobrze wywiązać się z naszych obowiązków:

– zachowujemy najwyższe  standardy zawodowe i należytą staranność;

– każdą nieruchomość traktujemy indywidualnie, ofertę dopasowujemy do potrzeb i oczekiwań;

– organizujemy obsługę nieruchomości 24h na dobę,

– chronimy interesy naszych klientów;

– stosujemy przejrzyste procedury wyboru dostawców;

– w uczciwy i przejrzysty sposób przedstawiamy kalkulacje kosztów;

– korzystamy , obok metod tradycyjnych, z komunikacji drogą elektroniczną,używamy nowoczesnego programu finansowo-księgowego;

– z powierzonych zadań rozliczamy się terminowo i rzetelnie;

Dzięki temu powierzając nam swoją nieruchomość, zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze.

Tworzymy zespół ufających sobie ludzi o różnorodnych kompetencjach, niezbędnych do wykonywania zleconych przez Państwa czynności w następujących obszarach:

1. Reprezentacja wspólnoty:

– reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej;

– reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

2. Zarząd i obsługa administracyjna:

– zapewnienie wszelkiego rodzaju dostaw usług komunalnych;

– zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła,

prądu, gazu, nadzór nad wykonaniem umów z gminą na wywóz odpadów;

– zawieranie umów ubezpieczenia budynku;

– negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań, samochodów;

– utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz na terenie posesji, w zakresie uzgodnionym z właścicielami;

– przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;

– prowadzenie korespondencji, organizacja i aktywne uczestnictwo w procesie bieżącej komunikacji z właścicielami;

– wyszukiwanie dostawców usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości;

– negocjowanie cen i warunków umów, nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem.

3. Obsługa techniczna nieruchomości:

– wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych;

– analiza i zatwierdzanie kosztorysów szczegółowych, przygotowywanie projektu kosztorysu inwestorskiego;

– negocjowanie cen i warunków umów na w/w prace;

– prowadzenie wymaganej przez prawo dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego;

– zlecanie kontroli technicznych, oraz wymaganych okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń, stanowiących jej wyposażenie, w wymaganych przez prawo okresach;

– zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;

– kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

– przygotowywanie planów remontowych;

– nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje – organizacja profesjonalnego odbioru tych prac.
4. Opracowanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z preferencjami właścicieli:

– zachowawczy plan zarządzania – utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym;

– rozwojowy plan zarządzania;

– analiza i tworzenie planów pozyskiwania pożytków;

– plany zagospodarowania wnętrz w części wspólnej budynku;

– poprawa jakości życia, podwyższenie standardu budynku i wartości nieruchomości.

5. Obsługa prawna:

– reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;

– opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty – regulaminów, statutów;

– podejmowanie działań w zakresie windykacji przedsądowej.

6. Obsługa bankowo- księgowa:

– otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek zgodnie z posiadaną autoryzacją;

– prowadzenie bieżących rozliczeń z dostawcami mediów oraz usług dla nieruchomości;

– prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

– pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych,

funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości;

– pobieranie i windykacja należności z pożytków;

– przygotowywanie projektów planu gospodarczego;

– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.

Zapraszamy do współpracy!
Nasz zespół czeka na Państwa!

Post navigation